fabryka energii centrum jogi wrocław

Regulamin

I. Zasady ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Fabryki Energii – Centrum Jogi Wrocław.

2. Fabryka Energii Centrum Jogi Wrocław świadczy usługi sportowo -rekreacyjne z zakresu zajęć hatha-jogi na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Fabryki Energii Centrum Jogi Wrocław.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/04/2017 r.

5. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Fabrykę Energii Centrum Jogi Wrocław, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera umowę o korzystanie z usług, z firmą Fabryki Energii Centrum Jogi Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław, posługującą się numerem NIP: 8862492092, stając się tym samym Praktykującym.

6. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Praktykującego formularza rejestracji, wraz z potwierdzeniem zapoznania się i zobowiązaniem do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.

7. Komunikacja pomiędzy Fabryki Energii Centrum Jogi Wrocław a Praktykującym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest ona związana personalnie z Praktykującym. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i reklamowych, w sposób określony w zdaniu poprzednim, jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Praktykującego.

8. Fabryka Energii jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności świadczonych usług z Umową na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

9. Fabryka Energii zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Centrum Jogi poinformuje Praktykującego o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

II. Ogólne warunki korzystania z Klubu Fabryki Energii Centrum Jogi Wrocław

1. Prosimy o przestrzeganie naszych reguł. Regulamin ma zapewnić optymalną praktykę jogi wszystkim uczestnikom zajęć. Pracownicy w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie.

2. Fabryka Energii świadczy usługi w zakresie zajęć grupowych i indywidualnych.

3. Praktykującym może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Praktykującym może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.

4. Uzyskanie możliwości udziału w zajęciach jogi wymaga wyrażenia zgody na treść Regulaminu.

5. Pracownicy nie posiadają wykształcenia medycznego. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Centrum, osoba praktykująca powinna wykonać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.

6. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, osoba praktykująca powinna niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela( przed rozpoczęciem zajęć).

7. Praktykujący korzysta z sali do jogi na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Fabryki Energii żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Fabryki Energii, chyba że zostały spowodowane przez Fabrykę Energii lub członków jego personelu.

8. Z pomieszczeń i urządzeń Fabryki Energii, Praktykujący powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Fabryką Energii lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Fabryką Energii oraz pracownicy Fabryki Energii mogą poprosić Praktykującego o opuszczenie obiektu, w przypadku:

     a) gdy zachowanie Praktykującego zagraża bezpieczeństwu innych osób, oraz porządkowi w Fabryce Energii,

     b) nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Fabryki Energii,

     c) nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Praktykującego grozi uszkodzeniem sprzętu,

     d) gdy zachowanie Praktykującego jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Fabryki Energii wykorzystywane są kamery przemysłowe.

10. Fabryka Energii (w tym także osoby zarządzające Centrum w imieniu Fabryki Energii) zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia na Praktykującego, a tym samym odmowy zawarcia Umowy, w tym w oparciu o Regulamin, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Praktykujących oraz porządku w Fabryce Energii.  

III. Godziny otwarcia 

1. Należy przestrzegać godzin otwarcia Fabryki Energii.

2. Godziny otwarcia Fabryki Energii, określone są w lokalu oraz na stronie internetowej  www.fabrykaenergii.pl.

3. Fabryka Energii może być zamknięta m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Fabryki Energii jest planowane, Praktykujący zostaną o tym powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.

 4. Fabryka Energii jest zamknięta w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, wszelkie święta ustawowo wolne od pracy oraz dni ustalone wewnętrznie. O tym fakcie Praktykujący są informowani w lokalu lub poprzez stronę www.fabrykaenergii.pl.

 5.   Fabryka Energii może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub   organizować zastępstwa za nieobecnych nauczycieli o czym   poinformuje na stronie www.fabrykaenergii.pl.     

IV. Zajęcia  

1. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum i prowadzone poza salą do ćwiczeń.

2. Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Fabryce Energii pozostałym Praktykującym bez ich zgody. Fabryka Energii zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i wykorzystywania ich do celów marketingowych. Jednocześnie Praktykujący ma prawo poinformować pracowników Fabryki Energii, że nie wyraża zgody na upublicznianie swojego wizerunku, o czym poinformuje pracowników, niezwłocznie po zrobieniu zdjęć.

3. Wchodząc na salę do jogi, Praktykujący jest zobowiązany do wyciszenie dźwięków w komórce.

4. Około 1,5 godziny przed zajęciami nie powinno spożywać się posiłków (3 godziny po dużym posiłku).

5. Po wejściu na salę do jogi, obowiązuje cisza. Zajęcia odbywają się w skupieniu. Jedynie w sytuacjach niepokojących Praktykującego, a w szczególności dotyczących jego zdrowia, należy komunikować się z nauczycielem.

6. Na zajęcia nie wolno się spóźniać. Nauczyciel może odmówić udziału w zajęciach takiej osobie. Wtedy opłata za takie zajęcia, jest niezwłocznie zwracana Praktykującemu.

7. Bez wyraźnego polecenia nauczyciela osoby Praktykujące nie poprawiają się nawzajem.

8. Bez wyraźnego polecenia nauczyciela nie wolno używać pomocy znajdujących się na sali. Dotyczy to zarówno zajęć jak i czasu pomiędzy lekcjami. Złe użycie pomocy może spowodować uraz, dlatego konieczna jest konsultacja z nauczycielem.

9. Oczekiwane rezultaty, możliwe są tylko i wyłącznie dzięki regularnej i powtarzalnej praktyce.

V. Zachowanie

1. Chcielibyśmy, aby wszyscy Praktykujący mile spędzili czas podczas pobytu w Fabryce Energii, dlatego oczekujemy pozytywnego nastawienia i wzajemnego szacunku. 

2. Polecenia wydawane przez pracowników Fabryki Energii powinny być przestrzegane. 

3. Praktykujący zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. 

4. W przypadku nieobecności pracowników Fabryki Energii, Praktykujący zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie oraz instrukcji znajdujących się w Fabryce Energii . 

5. Praktykujący zobowiązują się do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Kamienicy pod Złotym Dębem. Jeżeli Fabryka Energii zostanie pociągnięta do odpowiedzialności lub naprawi szkodę powstałą na terenie Kamienicy w związku z niestosowaniem regulaminów i przepisów porządkowych przez Praktykującego, to Praktykujący jest zobowiązany do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych przez Fabrykę Energii na rzecz właściciela (wynajmującego) lokal. 

6. Agresywne zachowanie, naruszanie zasad porządku w Fabryce Energii lub Kamienicy Pod Złotym Dębem, lub naruszenie niniejszego Regulaminu, upoważnia Fabrykę Energii do poproszenia o opuszczenie Centrum. 

7. Za wszelkie szkody powstałe z winy Praktykującego na terenie Fabryki Energii oraz Kamienicy pod Złotym Dębem odpowiada Praktykujący. 

8. Praktykujący nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w Fabryce Energii. W szczególności sprzedawać swoich usług innym Praktykującym, bez zgody Fabryki Energii. 

VI. Postępowanie ze sprzętem 

1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony. 

2. Klocki i obciążenia muszą być odkładane na podłogę, nie wolno nimi rzucać z wysokości. 

3. Każdy sprzęt po jego użyciu powinien być odłożony na swoje miejsce. 

4. Maty do jogi służą tylko Praktykującym jogę pierwszy miesiąc. Każdy Praktykujący, pragnący ćwiczyć dłużej, zobowiązany jest do posiadania własnej maty do ćwiczeń. W szatniach wydzielone jest specjalne miejsce do ewentualnego pozostawienia swojej maty, tak aby nie trzeba było jej nosić ze sobą. 

5. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone instruktorowi niezwłocznie. 

VII. Odzież 

1. Praktykujący w trakcie ćwiczeń powinien być ubrany w odzież treningową. Praktykowanie w obuwiu, klapkach lub skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabronione. 

2. Nie wolno ćwiczyć bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową. 

3. Nie wolno ćwiczyć tylko w biustonoszu sportowym. 

4. W celu zachowania higieny, zalecane jest korzystanie z ręcznika. Praktykujący, którzy w trakcie zajęć mocno się pocą lub mają problemy skórne, zobowiązani są do posiadania własnej maty do jogi oraz używania na kocach i wałkach własnego ręcznika do przykrycia ich. 

5. Nie wolno przebywać w Fabryce Energii w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

6. Na teren Fabryki Energii nie wolno wchodzić w obuwiu. Buty należy zostawić w szafkach do tego przeznaczonych, przy wyjściu. Dozwolone jest poruszanie się po Fabryce Energii w zmiennych klapkach. 

VIII. Karnety i formy płatności  

1. Dokumentem dającym prawo do korzystania z usług Fabryce Energii jest karnet imienny, który jest okazywany przez Członka Centrum przy każdorazowym wejściu. 

2. Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone. 

3. Wejście na salę ćwiczeń i uczestnictwo w zajęciach przez Praktykującego jest możliwe po okazaniu ważnego karnetu. Ważność karnetu do 30 dni od dnia udziału w pierwszych zajęciach.

4. Wejścia z przeterminowanego karnetu można odzyskać kupując dowolny nowy karnet. Wejścia te przepisane zostają do kolejnego karnetu.

5. Karnet open ma formę umowy na udostępnienie Praktykującemu udziału we wszystkich zajęciach jogi w okresie jednego miesiąca. W związku z tym nie mam możliwości zawieszenia karnetu w przypadku choroby lub zdarzeń losowych.

6. Karnety open na 3, 6 lub 12 miesięcy, ze względu na długość zawierania umowy, mogą być zawieszane jednorazowo, przez okres swojego trwania. Karnet 3 miesięczny – na 1 tydzień. Karnet 6 miesięczny – na 2 tygodnie. Karnet na 12 miesięcy – na 1 miesiąc.

7. Wszystkie karnety są automatycznie przedłużane w przypadku gdy Fabryka Energii będzie zamknięta z powodów innych niż święta (np. remont, prace konserwatorskie, imprezy wewnętrzne). Wydłużenie karnetów odbywa się o taką ilość dni na jaką zamknięty był lokal.

8. Do udziału w zajęciach uprawniają również karty firm zewnętrznych. Należy każdorazowo okazywać taką kartę wraz z dowodem tożsamości, wchodząc do Fabryki Energii. Lista firm, których karty są akceptowane, wyszczególniona jest na stronie internetowej www.fabrykaenergii.pl oraz w lokalu. Jeżeli umowa z firmą zewnętrzną wymaga dodatkowych opłat, ta informacja również jest podana w  w/w miejscach.

9. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Fabrykę Energii, Praktykujący powinien pozostawić pełne dane odbiorcy. Faktury są wydawane i dostępne do odbioru w recepcji Fabryki Energii w ciągu 7 dni od daty zakupionej usługi.

10. Praktykujący opłaca zajęcia w formie gotówki. Nie ma możliwości rozliczania się za pomocą karty płatniczej lub przelewu. W tym ostatnim przypadku występują odejścia od zasady, jedynie przy uprzedniej wcześniejszej zgodzie pracowników Fabryki Energii oraz dostarczając na miejsce potwierdzenie przelewu.

11. Wysokość opłat wynika z cennika. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie www.fabrykaenergii.pl oraz w naszym lokalu. Fabryka Energii zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, bez podania przyczyny o czym również poinformuje na stronie . 

IX. Rezerwacja miejsca na zajęciach

1. Praktykujący chcący zarezerwować miejsce na zajęciach w Fabryce Energii zobowiązany jest najpierw wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 25 zł.

2. Opłata rezerwacyjna przypisana jest do konkretnego Praktykującego, który po przybyciu na zarezerwowane zajęcia uiszcza opłatę odpowiednią dla posiadanej karty (MultiSport Plus/ OK System / Fit Profit) lub okazuje zakupiony karnet, z którego pobierana jest opłata za dane zajęcia.

3. Rezerwacji miejsca na wybrane zajęcia dokonuje się: osobiście w recepcji Fabryki Energii, telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Odwołanie rezerwacji miejsca należy zgłosić do recepcji Fabryki Energii najpóźniej do 24 godzin przed rezerwowanymi zajęciami. Jeśli Praktykujący, który wniósł opłatę rezerwacyjną, nie pojawi się na rezerwowanych zajęciach i nie poinformuje o tym recepcji Fabryki Energii do 24 godzin przed rezerwowaną lekcją – jego opłata rezerwacyjna przepada. Ponowna możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach wymaga ponownego wniesienia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 25 zł.

5. W każdym momencie na życzenie Praktykującego opłata rezerwacyjna może zostać zwrócona. Oznacza to jednak utratę możliwości rezerwacji miejsc na kolejnych zajęciach.

X. Przebieralnia / szatnia oraz rzeczy przyniesione 

1. Za rzeczy pozostawione w szatni Fabryka Energii nie odpowiada. Wszelkie cenne i wartościowe przedmioty, prosimy o zabranie na salę do jogi. 

2. Zabrania się wnoszenia do Fabryki Energii przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Fabryki Energii mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Fabryki Energii innym Praktykującym, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Fabryce Energii, ich życia lub zdrowia. Dotyczy to również rowerów.

XI. Reklamacje

1. Praktykujący może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Fabrykę Energii w sposób sprzeczny z Umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@fabrykaenergii.pl

2. W treści reklamacji Praktykujący powinien wskazać swoje imię, nazwisko, oraz przedstawić niezgodność usług świadczonych przez Fabrykę Energii z regulaminem. 

3. Reklamacje składane przez Praktykujących będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Stanowią one dane, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystając z serwisu zgadzasz się z naszą polityką prywatności.