REGULAMIN WARSZTATU FABRYKI ENERGII – CENTRUM JOGI

1. Fabryka Energii - Centrum Jogi jest organizatorem zajęć jogi na warsztatach wyjazdowych.

2. Fabryka Energii jest tylko i wyłącznie pośrednikiem w rezerwacji miejsc i wyżywienia. Za sprawy związane z wyżywieniem, noclegami i sprawami technicznymi nie dotyczącymi zajęć jogi odpowiada właściciel pensjonatu bądź hotelu. 

3. Uczestnikiem zajęć w Fabryce Energii może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanym regulaminie oświadcza, że wypełniła deklaracje stanu zdrowia praktykującego, nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodziców lub opiekuna. 
W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.

4.  Przyjeżdżając na miejsce, w którym organizowany jest warsztat, Uczestnik warsztatu jednocześnie oświadcza, że:
a. nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym ani kwarantanną związaną z wirusem SARS COVID-19,
b. w ciągu ostatnich 2 tygodni nie miał osobistego kontaktu z osobą objętą nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną związanymi z wirusem SARS COVID-19,
c. obecnie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie występowały i nie występują u niego objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS COVID-19 (jak m.in. kaszel, gorączka, duszności, ból zatok, katar, silny ból mięśni, osłabienie),

d. w ciągu ostatnich 2 tygodni nie miał osobistego kontaktu z osobą, u której występowały objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS COVID-19 (jak m.in. kaszel, gorączka, duszności, ból zatok, katar, silny ból mięśni, osłabienie).

5. Osoby po niedawno przebytej operacji i mające poważne problemy zdrowotne oraz panie w ciąży zobowiązane są zgłosić to przed zajęciami u prowadzącego zajęcia.

6. Aby uzyskać fakturę VAT za usługi świadczone przez Fabrykę Energii Uczestnik powinien pozostawić pełne dane odbiorcy. Faktury VAT są wystawiane do 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne do odbioru w recepcji Fabryki Energii lub wysłane pocztą.

7. Fabryka Energii nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w pensjonacie, hotelu.

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym udziału w warsztatach.

9. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt, będący własnością Fabryki Energii. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Fabryka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.

10. Po zakończonych ćwiczeniach uczestnik zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.

11. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Fabryki Energii ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

12. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz wstępu na zajęcia.

13. Fabryka Energii zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć i lokalu, bez podania przyczyny. W przypadku, gdy uczestnik uiścił opłatę za warsztat, Fabryka Energii zwraca opłatę za zajęcia, z których uczestnik został wyproszony.

14. Przed zajęciami należy wyłączyć telefon, zdjąć wszystkie ozdoby (zegarek, pierścionki, kolczyki itp.) a przed niektórymi asanami-okulary. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny i niekrepujący ruchów. Asany wykonywane są na boso, gdyż tylko taka forma umożliwia pełną i swobodną pracę stóp.

15. Około 1,5 godziny przed zajęciami nie powinno się spożywać już żadnych posiłków (3 godziny po dużym posiłku).

16. Podczas zajęć obowiązuje cisza. Pomaga to w skupieniu i umożliwia wyciszenie się innym uczestnikom.

17. Zajęcia stanowią integralną część, dlatego obowiązuje punktualność. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone na zajęcia.

18. Asany należy wykonywać bardzo starannie według wskazówek nauczyciela, przy zachowaniu maksymalnej koncentracji. Pozwala to na ich bezpieczne praktykowanie.

19. Bez wyraźnego polecenia nauczyciela Uczestnicy zajęć nie poprawiają się nawzajem.

20. Pomoce znajdujące się na sali są własnością Fabryki Energii – Centrum Jogi. Obowiązuje zakaz używania pomocy bez zgody nauczyciela. Dotyczy on używania pomocy przed, w czasie zajęć, oraz po ich zakończeniu.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku i cenach, bez podania przyczyny, o czym poinformuje uczestników warsztatu.

22. Fabryka Energii może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo instruktora, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.fabrykaenergii.pl

23. Fabryka Energii zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonywanych na terenie pensjonatu, hotelu w trakcie organizowanego warsztatu.

24. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego adresu e-mail, celem przesyłania informacji reklamowych.

25. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

26. Fabryka Energii nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Fabryki Energii.